تیم مدیریتی

 

 

رئیس هیئت مدیره
و ریاست سازمان فروش:

جناب آقای مهندس شهرام شیخی

 

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره:

سرکار خانم شعبانی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر تحقیق و توسعه :

جناب آقای مهندس بابک چکام

مدیر بازرگانی:

جناب آقای مهندس حسین بصیری